קרן השתלמות

קרן השתלמות

  

א

אגרות חוב מיועדות

אגרות חוב ממשלתיות שהמדינה מנפיקה לקרנות הפנסיה החדשות והוותיקות, לקופות הגמל הותיקות ולביטוחי מנהלים וותיקים בריבית ולתקופה קבועה מראש, כדי להבטיח להן עוגן תשואה עבור שיעור מסוים מנכסיהן. בעקבות הרפורמה בקרנות הפנסיה, הקטינה המדינה את שיעור האג"ח המיועדות לקרנות הפנסיה החדשות ל- 30% מנכסיהן בתשואה שנתית אפקטיבית ריאלית של 4.86%.

איזון אקטוארי

מצב בו הערך הנוכחי של התחייבויות במאזן האקטוארי שווה לערך הנכסים בקרן. היה ותוצאות המאזן האקטוארי מצביעות על פער חיובי או שלילי, מוטלת חובה על החברה המנהלת לאזן את הקרן בדרך של הקטנה או הגדלה של ההתחייבויות לעמיתיה ולגימלאים שמשמעותם הקטנה, או הגדלת הפנסיות המשולמות לגימלאים וכן סכום הצבירה בחשבון האישי של העמיתים הפעילים והמוקפאים.

 ________________________________________________________________

ג

גיל הפרישה

הגיל בו ניתן לחייב עובד או עובדת לפרוש מעבודתם ולא בדרך של פיטורים. כללים אלה חלים על כל עובד בלי קשר לסוג הביטוח בו מבוטח (מנהלים פנסיה), גיל הפרישה החוקי כיום עולה בהדרגה לגיל 64 לאשה ו- 67 לגבר. קיצבת זיקנה מקרן הפנסיה ניתן לקבל החל מגיל 60.

 ________________________________________________________________

ד

דמי גמולים/הפרשות

תשלומי המעביד והעובד השוטפים לתוכנית פנסיונית לפי שכר העובד. התמהיל המקובל לדמי הגמולים הוא הפרשת עובד בשיעור של 5% לתגמולים והפרשת מעביד בשיעור של 5% לתגמולים +6% או 8.33% לפיצויים. כיום ניתן (לא חובה) להגדיל את ההפרשות עד ל-7% לעובד לתגמולים ועד 7.5% למעביד לתגמולים, אך לא יותר מ- 14.5% סה"כ לתגמולים.

 

דמי ניהול

דמי הניהול כוללים את ההוצאות אשר נדרשו לצורך ניהולה השוטף של הקופה (למעט עמלות קניה ומכירה של ני"ע). שיעור(%) דמי הניהול לא יעלה על השיעור שאושר על ידי נציב מס הכנסה בהתאם לתקנון הקופה. דמי הניהול נגזרים מיתרת הנכסים בחשבון. (קיימת נוסחה לעניין החישוב ).

 ________________________________________________________________

ה

השקעות חופשיות

אותו חלק מכספי העמיתים המושקע בשוק ההון ללא הבטחת תשואה כל שהיא באם על ידי המדינה או על ידי הקרן. אופי וחלוקת ההשקעות החופשיות נקבע בקווים כללים על ידי הרגולטור. בכל קרנות הפנסיה, חדשות וותיקות החל משנת 2004 הריבית לחישובים האקטוארים מבוססת על 4% תשואה בשוק החופשי.

 ________________________________________________________________

מ

מאזן אקטוארי

מאזן כספי שנערך אחת לתקופה, בו מחושבים מצד אחד הערך הנוכחי של התחייבויות הקרן לעמיתיה: פעילים מוקפאים וגימלאים לסוגיהם, מול הערך הכספי של כל נכסי הקרן משוערכים ליום עריכת המאזן. חישוב הערך הנוכחי של ההתחייבויות והערך הכספי של נכסי הקרן נעשה על פי כללים חשבונאיים ואקטוארים אשר נקבעים על ידי הרשות המפקחת.

 

מבוטח-עמית

מי שמשלם או שילם פרמיות לקרן פנסיה וחבר בקרן. קיימים שלושה סוגי מבוטחים בקרן פנסיה :

פעיל – לזכותו משולמים דמי גמולים לקרן באופן שוטף.

מוקפא – עמית פעיל שהפסיק להפריש כספים לקרן ואינו מושך את כספו מהקרן.

פנסיונר – מקבל מהקרן פנסיה בשל נכות או זיקנה או שאירי עמית/פנסיונר הזכאים לתשלומי פנסיה מהקרן.

 

מדד שארפ

המדד הכלכלי המקובל בעולם לדירוג השקעות – המדד משקלל את התשואה שהשיגה כל קרן או קופה ביחס לרמת הסיכון שבה פעלה. דהינו, המדד מציג את עודף התשואה של הקופה על פני הממוצע בענף לכל יחידת סיכון. ככל שמדד שארפ גבוה יותר, כך דירוג ההשקעות של אותו גוף מנהל השקעות טוב יותר.

 

מס רווחי הון

מס המוטל על רווחים של חברה או יחיד שלא נוצרו במהלך פעילות שוטפת, אלא ממימוש רכוש לטווח ארוך, כגון מכירת מניות או מכירת נכס במחיר גבוה ממחיר הרכישה.

 

מעברים בין קרנות

אפשרות הניתנת לעמית לעבור מתוכנית פנסיה אחת לאחרת. האפשרות מוסדרת באמצעות חוזרי מעבר שמתקין משרד האוצר מעת לעת. בעיקרון מעבר קרן פנסיה הנו נכון להוצאת אוגדן זה מעבר רציף (החל מ 1/11/05), היכול להתבצע ללא התנייה של ותק. המעבר מלווה ברציפיות ביטוחיות ואינו כרוך בקנסות שבירה כלשהם. החל מ- 1.1.2008 ניתן להעביר גם קרן פנסיה חדשה לביטוח מנהלים ו/ או קופות גמל וזאת בהתאם לתקנות הניוד.

 

משיכה שלא כדין

משיכת כספי תגמולים (שכיר או עצמאי) מהקופה שלא על פי התקנות. משיכה זו תחויב במס על פי התקנות.

 ________________________________________________________________

ס

סטיית תקן

מדד סטטיסטי לתיאור הפיזור של ערכי קבוצת נתונים סביב הממוצע שלהם. במונח "סטייה" מתכוונים למרחק בין ערך בקבוצה לבין הממוצע. המדד הנ"ל משמש לבחינת ביצועי תשואות קופות הגמל בצרוף קרטריוניים נוספים. במידה וסטית התקן גבוהה ניתן להקיש שביצועי ההשקעות באותה קופה נוטים להיות תנודתיים ואולי ברמת סיכון גבוהה.

 _______________________________________________________________

פ

פדיון

פדיון הוא סכום חד פעמי שהעמית או שאיריו רשאים לקבל בעת ביטול התוכנית או במקרים של אי זכאות לפנסיה. סכום הפדיון מחושב על פי סכום הצבירה בחשבונו האישי של העמית.

 ________________________________________________________________

ק

קרנות הסתדרותיות

קרנות שהיו בשליטת ההסתדרות, נוהלו על ידה ואליהם הופנו כל העובדים החברים באיגודים המקצועיים. הקרנות הנ"ל אופיינו בעיקר בהבטחת זכויות פנסיוניות על בסיס סבסוד צולב בין קבוצות עמיתים ועל בסיס עקרון האיזון הבין דורי דהיינו, דור תומך בדור. מדובר בקרנות ותיקות: מבטחים, מקפת, נתיב, קג"מ, חקלאים וקרן פועלי בניין. קרנות חדשות: מבטחים החדשה, מיטבית (של קג"מ), אחדות (של חקלאים) ומקפת החדשה. ברפורמה שעברה בשנת 2003 הולאמו הקרנות הותיקות, בגלל כשלונה של שיטת האיזון הבין דורי, אשר התבטאה בצבירת גרעונות אקטוארים שלא היה להם כיסוי. הקרנות הועברו לניהול המדינה תוך לקיחת האחריות האקטוארית ואילו הקרנות החדשות נמכרו בשנת 2004, לחברות פרטיות באמצעות מכרז.

 

קרנות פרטיות

קרנות פנסיה שהוקמו בראשית שנות ה- 90 בבעלות גורמים פרטיים כמו חברות ביטוח, סוכני ביטוח ובנקים ואשר ניבנו על בסיס איזון אקטוארי אישי.

 ______________________________________________________________

ר

ריבית קופה

"ריבית קופה" לתקופה כלשהי – הריבית הממוצעת על תעודות פיקדון סחירות שקיבלה הקופה בעד תקופה כלשהי. במידה ולא קיבלה ריבית כאמור – הריבית הממוצעת הינה אותה ריבית שיכולה הייתה הקופה לקבל בעד אותה תקופה. ריבית זו היה מקבל עמית שהעביר כספים מקופת גמל אחת לאחרת תוך כדי החודש השוטף. ברוב המקרים, חשבון הלקוח היה מזוכה בריבית נמוכה מזו שהקופה קיבלה על השקעותיה. החל מאפריל 2005 מודל זה אינו בתוקף.

 ______________________________________________________________

ש

שאירים

בן/בת זוג של העמית וילדים עד גיל 21 או ילדים מוגבלים מעל גיל 21 ובחלק מהקרנות גם הורים נתמכים יכולים בתנאים מסויימים להיכלל בהגדרת שאירים.

 

שיעור תשואה

הרווח השנתי ממניה מסוימת, הכולל רווחים מדיווידנד במזומן שנתקבל בשנה מסוימת, בתוספת ההפרש בערך המניה. רווחי מניה נמדדים באחוזים מההשקעה (ולא מהערך הנקוב של המניה) בדרך כלל במונחים של שנה.

 

שיעור תשואה אישית

תשואה זו מחושבת לפי השינוי שבחשבונו של העמית במהלך השנה. קרי, מיתרת הפתיחה שלו, מגובה ההפקדות והמשיכות מהרווחים שנרשמו בחשבונו במהלך השנה ומיתרת הסגירה שלו.

 

שיעור תשואה נומינלי

מדד המשקף את ביצועי תיק ההשקעות של קופת גמל ללא התאמה לשיעור עלית המדד באותה שנה.

 

שיעור תשואה ריאלי ברוטו

שיעור תשואה נומינלי ברוטו בניכוי שיעור עליית המדד הידוע באותה שנה.

 

שיעור תשואה ריאלי נטו

שיעור תשואה ריאלי ברוטו בניכוי דמי ניהול.

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל