תקרות מס 2015

תקרות מס 2015

רשות המיסים עדכנה את תקרות המס לשנת 2015, הכוללות את נקודות הזיכוי, תקרות מענק, קצבה והכנסה מזכה, זיכוי וניכוי ממס, סכומי פטור ועוד.

הנושא

הסכום

הערות

שווי 1 נקודת זיכוי ממס
218 ₪
לשנה – 2,616 ₪
תקרת "קצבה מזכה" חודשית לפי סעיף 9א
שבגינה מגיע פטור ממס
8,460 ₪
פטור ממס בשיעור 43.5% מגיע רק ב"גיל 
פרישה" או למי שפרש מחמת נכות רפואית 
צמיתה בשיעור 75% לפחות
תקרת מענק עקב פרישה פטורה ממס לכל שנת עבודה 12,340 ₪
מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה.
התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד
תקרת מענק עקב מוות פטורה ממס לכל שנת עבודה 24,700 ₪
מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה.

התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם  

תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה ממשכורת
לפי סעיף 47 ו-45א
 8,700 ₪ לשנה – 104,400 ₪
לעמית שאינו מוטב
תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה שאינה ממשכורת

לפי סעיף 47 ו-45א
 12,300 ₪ לשנה – 147,600 ₪
לעמית שאינו מוטב
הסכום המינימאלי שבגינו מוענק זיכוי ממס לפי סעיף 45א  169 ₪ לשנה – 2,028 ₪
ההכנסה המרבית שבגינה מגיע ניכוי וזיכוי ממס
לפי סעיפים 47 ו-45א 
 17,400 ₪ לשנה – 208,000 ₪
לעמית מוטב
הכנסה מרבית לסעיף 47  34,800 ₪  לשנה – 417,600 ₪ 
מי ששכרו המבוטח על ידי המעביד עולה 
על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי סעיף 47
סכום פטור ממס לנכה / עיוור לגבי "הכנסה מיגיעה אישית"  51,200 ₪ בתנאי שנקבעה נכות של לפחות 365 יום.
לשנה – 614,400 ₪
סכום פטור ממס לנכה / עיוור לגבי "הכנסה שאינה מיגיעה אישית"  6,130 ₪ אם נקבעה נכות בין 185-364 יום – גם לגבי 
"הכנסה מיגיעה אישית"
אם נקבעה נכות עד 184 יום – לא מגיע פטור ממס
לשנה – 73,560 ₪
סכום פטור ממס לנכה / עיוור לגבי הכנסה מריבית ורווחים על פיקדון,
תוכנית חסכון ו/או קופת גמל בשל סכום ששולם כפיצוי בשל נזק גוף
 21,860 ₪ 262,320 ₪ לשנה
המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס  15,712 ₪  התקרה משמשת לקביעת המשכורת 
המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות 
פטורה ממס 
לשנה – 188,544 ₪
תקרת "הכנסה קובעת" של יחיד לגבי הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים  263,000 ₪ התקרה משמשת לקביעת הניכוי לפי סעיף 17(5א)
תקרת "הפקדה מוטבת" בקרן השתלמות לעצמאים  18,480 ₪ התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס
מומלץ להפקיד את מלוא הסכום, ללא קשר 
לגובה הניכוי לפי סעיף 17(5א)
שכר מינימום לחודש לצורך משיכה פטורה ממס מקופת גמל לתגמולים / לקצבה  4,300 ₪  
ההוצאה שמותרת לחברה בשל הפקדה למרכיב פיצויים בשל "חבר בעל שליטה"  1,028 ₪ לשנה – 12,340 ₪
4 פעמים השכר הממוצע במשק לעניין סעיף 3(ה3)
שכר חודשי ממוצע במשק – 9,260 ש"ח
 37,040 ₪ התקרה משמשת לקביעת המשכורת 
המרבית שההפרשה בעדה לקופת גמל לקצבה פטורה ממס.
לשנה – 444,480 ₪

 

מדרגות המס לשנת 2015 בשל "הכנסה מיגיעה אישית"

 
הכנסה חודשית (₪) הכנסה שנתית (₪) שיעור המס
עד 5,270 עד 63,240 10%
מ-5,271 עד 9,000 מ-63,241 עד 108,000 14%
מ-9,001 עד 13,990 מ-108,001 עד 167,880  21%
מ-13,991 עד 19,980 מ-167,881 עד 239,760  31% 
מ-19,981 עד 41,790 מ-239,761 עד 501,480  34% 
מכל שקל נוסף  מכל שקל נוסף  48% 
מס נוסף מעל 67,560  מס נוסף מעל 810,720 2%
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל