מושגי ביטוח

#ריסק משמעותו סיכון

כשאומרים ריסק, מתכוונים לביטוח במקרה מוות. את הכיסוי הזה קונים כשהאדם בעודו בחיים, ואם חלילה הוא עוצם עיניו, המשפחה או מוטבים אחרים שנרשמו בפוליסה בעת עריכתה ,מקבלים את הסכום שנקנה מטרת הפוליסה היא לדאוג למשפחה לאחר מות המבוטח.

כשכתוב בפוליסה #החרגה_רפואית, למה הכוונה?

החרגה רפואית היא מגבלה לכיסוי הביטוחי בפוליסה, הניתנת עקב מצב רפואי קודם/קיים של המבוטח, בנוסף למגבלות (חריגים כלליים) הנקובות בפוליסה הכוונה היא שקיימת בעיה רפואית כלשהי אצל המבוטח טרם הצטרפותו לפוליסה – אותה חברת הביטוח לא מעוניינת לכסות ולבטח. לדוגמה: אדם שעבר ניתוח בברך ורוצה להתקבל לביטוח בריאות, חברת הביטוח תבקש להחריג (לא לתת כיסוי ביטוחי) בכל מה שקשור לברך ובמקרה שידקק לניתוח או תרופה הקשורה לבעיית הברך חברת הביטוח לא תשלם עבור זה .

#שיפוי

שיפוי הינו סכום המשולם ע"י חברת הביטוח כנגד הוצאות שהוציא המבוטח בפועל והציג קבלות מקוריות לאחר קרות מקרה הביטוח עד לתקרת הסכום שנקבע בפוליסה. לדוגמה: אדם שיש לו כיסוי אמבולטורי, (היינו כיסוי ליעוץ רפואי פרטי או בדיקות אבחנתיות) אשר הלך לקבל ייעוץ אצל רופא פרטי, ישלם מכספו את עלות הטיפול, יעביר את הקבלה לחברת הביטוח, ויקבל החזר כספי בגין הייעוץ עד תקרת הסכום שנקבע בפוליסה

#דמי_ניהול_מפרמיה

הכוונה היא לסכומים המנוכים ע"י חברת הביטוח/בית ההשקעות מהפרמיה השוטפת. לדוגמה: אדם משלם 500 ₪ בחודש עבור קרן פנסיה, אחוז דמי הניהול שישלם מתוך הפרמיה (500 ₪) יהיה האחוז אותו חברת הביטוח תגבה עבור הטיפול בקופה. לצורך הדוגמה 3% מ-500 ₪ כל חודש שווים ל15 ₪

#דמי_ניהול_מצבירה 

הכוונה היא לסכומים המנוכים ע"י חברת הביטוח/בית ההשקעות מהחיסכון המצטבר. לדוגמה: אם לאדם קיים סכום בקופה בסך 200,000 ₪, אחוז דמי הניהול שישלם הוא האחוז מתוך הסכום הקיים בפוליסה (200,000 ₪). לצורך הדוגמא דמי ינהול של 1% מתוך 200,000 ₪ לשנה שווים ל 2,000 ש"ח

#ביטוח_קולקטיבי

ביטוח קולקטיבי הינו ביטוח קבוצתי, שניתן מתוך שייכות לקבוצה מסוימת בעבודה. לדוגמה: אנשי קבע מבוטחים תחת ביטוח "חבר" – יש להם תנאים מיוחדים (לטוב ולרע) למבוטחים דרך פוליסה זו. במקרה כזה צריך לשים לב כי הכיסויים הקיימים הינם כיסויים רלוונטים וחדשניים, שכן זה לא תמיד המצב, היות והתנאים עשויים להתחדש כל כמה שנים . למרות העלות הנמוכה בד"כ בפוליסה, לעיתים העלות למבוטחים צעירים גבוהה יותר מאשר אם ירכשו אותה באופן פרטי.

כשכתוב בפוליסה #תקופת_אכשרה, למה הכוונה?

הכוונה היא לפרק זמן העובר מרגע שהצטרפת לתכנית ביטוח או לקרן פנסיה, ועד שהביטוח נכנס לתוקף. לדוגמה: בעת רכישת כיסוי "רפואה משלימה" המעניק החזרים עבור טיפולים אלטרנטיביים, קיימת תקופת אכשרה של 3 חודשים – ניתן יהיה להשתמש בכיסוי רק 3 חודשים לאחר קניית הכיסוי.

כשכתוב בפוליסה #ערך_פדיון_סילוק", למה הכוונה?

#ערך_פדיון הינו ערך החיסכון שנצבר בתוכנית לו זכאי המבוטח במקרה בו הוא בוחר לפדות את כספי הביטוח לפני תום תקופת הביטוח, ע"פ תנאי התכנית. יתכן שמסכום זה יצטרך המבוטח לשלם מס במועד משיכת הכסף. #ערך_פדיון הוא הסכום הקיים נכון להיום בפוליסה. ערך סילוק הינו סכום הביטוח במקרה של הפסקת תשלום הפרמיות. בדר"כ זהו כסף שיתקבל בתום תקופת הביטוח, ערך מסולק קיים רק באם צוין בתנאי הפוליסה.

כשאומרים #המוטבים...למי מתכוונים?

מוטב הוא מי שיקבל את סכומי הביטוח במקרה של מוות חלילה. חשוב לוודא שהמוטבים שלכם מעודכנים בפוליסה, בעיקר אם חל שינוי במצבכם המשפחתי.

כשכתוב בפוליסה #משלים_שבן, למה הכוונה?

מדובר בכיסוי מתחום ביטוחי הבריאות המקנה למבוטח תגמולי ביטוח בשל ביצוע ניתוחים פרטיים בארץ, אשר מתחשב בזכויות הניתנות למבוטח במסגרת תכנית שירותי בריאות נוספים בה הוא חבר (קופת החולים). הכוונה היא לביטוח המכסה את כל המקרים אותם קופת החולים אינה מכסה, לדוגמא: כשמבוטח רוצה לעבור ניתוח באמצעות רופא פרטי עליו לבדוק האם אותו רופא עובד עם הקופ"ח שלו, במידה וכן הוא יעבור את הניתוח באמצעות קופ"ח ולא דרך פוליסת הבריאות של חברת הביטוח.

כשכתוב בפוליסה #פרנציזה, למה הכוונה?

פרנצ'יזה זהו כיסוי לתשלום רטרואקטיבי של הפיצוי החודשי בביטוח אובדן כושר עבודה. כאשר אדם אינו יכול לעבוד עקב מחלה או תאונה והוא תובע את פוליסת אובדן כושר העבודה שלו - קיימת תקופת המתנה בפוליסה (בדר"כ של שלושה חודשים) בה הוא לא יקבל את התשלום החודשי.(סוג של השתתפות עצמית ). באם עברה תקופת ההמתנה, ( 3 חודשים ) והמבוטח עדיין אינו כשיר לחזור לעבוד ואם נקנה כיסוי פרנצ'יזה, יתקבל התשלום החודשי עבור החודש הרביעי , וגם תשלום נוסף עבור החודש השלישי (שלא התקבל בתקופת ההמתנה -תשלום רטרואקטיבי).

כשכתוב בפוליסה #ריסק_זמני, למה הכוונה?

ריסק זמני זו אפשרות העומדת בפני מבוטח בפוליסת מנהלים או בקרן פנסיה אשר סיים לעבוד אצל מעסיק אחד וטרם החל לעבוד אצל מעסיק אחר. בתקופה זו מתאפשרת למבוטח האפשרות לרכוש כיסוי של ריסק זמני, אשר שומר על הכיסוי הביטוחי שלו ללא מרכיב חיסכון, ושומר על רצף ההפקדות בפוליסה. ללא ביצוע ריסק זמני פוליסות עלולות להיות מסולקות ובכך להפסיק להיות פעילות.

#מקדם_המרה

מקדם המרה לקצבה הוא מספר בעזרתו "מתרגמים" סכומים שנצברו בחסכון הפנסיוני לקצבה החודשית לכל החיים. ככל שמקדם ההמרה נמוך יותר, גובה קצבת הפנסיה החודשית הצפויה למבוטח תהיה גדולה יותר. מלבד מסלולים מסוימים בביטוח מנהלים שנעשו לפני 2013, מקדמי ההמרה אינם קבועים ועשויים להשתנות לאורך תקופת החיסכון הפנסיוני וגם לאחר הפרישה מהעבודה

#ריבית_פריים

ריבית פריים היא ריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל והיא משמשת כבסיס לחישוב בעסקאות פיננסיות מסוגים שונים כגון הלוואות והיא מהווה מקור הכנסה למלווים. מי שנותן הלוואה מוסיף על ריבית הפריים עוד סכום וההלוואה נקראת פריים פלוס ... לעיתים ניתנות הלוואות בריבית נמוכה מריבית הפריים ולכן המשמעות שלה תהיה פריים מינוס.

כשכתוב בפוליסה #מסלול_השקעה_כללי , למה הכוונה?

מסלול השקעות "כללי", הוא מסלול בו הנכסים מושקעים בכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות של קרן ההשתלמות /קרן הפנסיה / קופת הגמל/ביטוח המנהלים . כשמדברים על נכסי הקרן מתכוונים ל: מניות, אגרות חוב והשקעות נוספות קיים מבחר גדול של מסלולי השקעה אך המסלול הכללי הוא מסלול בררת המחדל של הקרן ומתאים למי שמעוניין לנהל את הקרן באמצעות מנהל ההשקעות

צריכים עזרה או ייעוץ?

העתיד שלכם קורה היום
התקשרו 03-6323950